תקנון חברת וולנס הרזיה ניקוי רעלים וחידוש הגוף בע"מ  (להלן "החברה")

1.       תקנון האתר הוא הסכם משפטי מחייב בין החברה מפעילת אתר WellnessClinic.co.il (להלן "החברה" ו-"האתר") לבין הגולשים באתר.

2.       תנאי לגלישה באתר הוא היות הגולש בגיר בן 18 שנים. אם אינך בגיר, אתה נדרש שלא לגלוש באתר ולעזוב באופן מיידי את האתר.

3.        תקנון זה יחול ומחייב את הגולשים באתר בכל שימוש שייעשה על ידי הגולשים באתר (להלן: "הגולש") וזאת בין אם הגולש מעיין באתר באמצעות מחשב נייח, נייד, טלפון חכם, טאבלט, ו/או כל אמצעי מכאני, ו/או אופטי אחר מכל סוג שהוא.

4.       הגולשים באתר מתבקשים לעיין בתקנון טרם תחילת הגלישה באתר. אם אינך מסכים להוראות התקנון, הנך מתבקש שלא להמשיך לגלוש באתר. גלישה באתר, מהווה הסכמה מפורשת מצד הגולש לכל הוראות התקנון.

5.       הגלישה והרישום באתר הוא אישי, על הנרשם באתר (להלן "הנרשם") חל איסור להרשות את השימוש באתר לצד ג' כלשהוא ועל צד ג' חל איסור לגלוש באתר תחת פרטי הנרשם. חל איסור על גולש באתר להמחות, ו/ או להעביר בדרך אחרת את חשבונו באתר לכל אדם, ו/ או גוף שהם, בים אם בישראל, ובין אם מחוצה לה.

6.       כותרות הסעיפים נועדו לצרכי נוחות בלבד.

7.       השימוש באתר מחייב הקפדה מלאה על הוראות התקנון.

8.       אחריות החברה מוגבלת כמפורט בתקנון זה. החברה לא תהיה אחראית לפעולות בין גולשים באתר לבין צדדים שלישיים כלשהם.

9.       לחברה אין כל אחריות לתוצאות הגלישה באתר, ו/או לשביעות רצון הגולשים באתר מתוצאות הגלישה באתר.

10.   חל איסור על הפרת זכויות קניין רוחני של החברה, ו/או של כל צד ג' שהוא.

11.   חל איסור על גולשים לבצע את הפעולות הבאות, יודגש שרשימה זו אינה רשימה סגורה ותיתכנה פעולות נוספות שתהינה אסורות לביצוע ע"י גולשים באתר:

11.1            התחזות לאדם או לישות כלשהם.

11.2            שימוש ברובוט, ו/או יישומי סריקה/איתור, ו/או בכל התקן, ו/ או הליך ידני, ו/או אוטומטי לאחזור, למיון, ל"חציבת נתונים" (דאטה מיינינג), להעתקה, ו/או לעקיפה בכל צורה שהיא של מבנה הניווט, ו/ או ההצגה של השירות או תכניו.

11.3            שיבוש, ו/ או הפרעה לשירות או לאתר, ו/או לשרתים, ו/ או לרשתות הקשורים לשירות או לאתר.

11.4            פרסום, ו/או משלוח דואר אלקטרוני, ו/או העברה בדרך כל שהיא חומר כלשהוא הכולל וירוסים, ו/ או קוד תוכנה, קבצים או תוכניות המיועדות לשיבוש, ביטול או הגבלה של הפונקציונאליות של תוכנת או חומרת מחשב או של ציוד טלקומוניקציה .

11.5            זיוף כותרת עליונה(header) או ביצוע תפעול כלשהוא בסימנים מזהים בכדי להסוות מקור אינפורמציה המועברת באמצעות השירות .

11.6            עיצוב(frame) ו/או שיקוף (mirroring) של מרכיב כלשהו של השירות .

11.7            שימוש ב– meta tagsאו בקוד תוכנה, ו/ או בהתקנים אחרים הכוללים אזכור כלשהו לחברה, ו/או לשירות  ו/או או לאתר.

11.8            עידוד מידע כוזב, ו/או מטעה, ו/ או מעודד פעילות, ו/ או התנהגות בלתי חוקית ביודעין, ו/ או עידוד התנהגות מאיימת, מגונה, פוגענית, ו/או שיש בה משום הוצאת דיבה ו/או השמצה.

11.9            תיקון, ו/או התאמה, ו/או העברה ברישיון משנה, תרגום, מכירה, ביצוע ריברס אנג'ינירינג, פיענוח, ביצוע דה קומפילציה, ו/ או פירוק בכל דרך שהיא מרכיב כלשהוא מהשירות, ו/או מהתוכנה שבשימוש בשירות או עבור השירות, או מתן אפשרות לאחרים לעשות זאת .

11.10        בגין ביצוע  כל פעולה מהפעולות המפורטות בסעיפים 11.1-11.9 לעיל, הגולש מתחייב ומסכים לפצות את החברה בסך של 100,000 ₪ ללא הוכחת נזק.

12.   החברה אינה יכולה להבטיח שהגולשים באתר הם אכן בני 18, למרות שכל גולש באתר שאינו בן 18, מחוייב שלא לגלוש באתר.

13.   החברה לא תהיה אחראית בכל אופן לכל תוכן, ו/או התקשרות, ו/או שימוש, ו/ או גישה לאתר על ידי גולשים מתחת לגיל 18.

14.   החברה אינה אחראית ואינה נושאת בכל אחריות שהיא מכל סוג שהוא, לרבות לא בגין נזקים ישירם ועקיפים, ו/או הוצאות ישירות ועקיפות שייגרמו לגולש באתר במקרה בו גולשים  אחרים באתר, לרבות גולשים לא מורשים ("האקרים" או "פצחנים" בעברית ) יפרסמו, ו/ או יעבירו חומר פוגע, ו/ או מגונה באתר והחברה לא תישא בכל אחריות לחשיפה של גולשים למידע זה.

15.   החברה לא תהיה אחראית בכל אופן שהוא ולא תישא בכל אחריות לרבות לא בגין נזקים ישירים ועקיפים, ו/או הוצאות ישירות ועקיפות שייגרמו לגולש באתר בנסיבות בהן צד ג' כלשהוא יעשה שימוש במידע באתר בכדי לפגוע בגולש באתר.

16.   החברה אינה אחראית לשימוש במידע אישי שגולש יפרסם באתר.

17.   הגולשים נדרשים לשקול היטב איזה מידע הם בוחרים לפרסם באתר. החברה לא תישא בכל אחריות לתוצאות מסירת המידע באתר והאחריות תחול על הגולש בלבד.

18.   החברה לא תהיה אחראית אחראית כלפי הגולשים לנזקים ישירם, ו/או עקיפים, לרבות נזקים בשל אובדן בסיס נתונים, אובדן תוכנות, עלויות הספקה של שירות חלופי, ו/ או הפרעות בשירות, הנובעים מהגלישה באתר, ו/או היעדר יכולת להשתמש באתר, גם אם החברה, ו/ או שליחיה, ו/ או נציגיה ידעו, ו/ או שדווח להם על האפשרות לאירוע נזק מעין זה. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, אחריות החברה כלפי הגולש בכל עילה שהיא, לא תעלה על הסכום ששולם על ידי הגולש לחברה עבור השירות בתקופת היות הגולש מנוי בשירות .

19.   החברה רשאית לשנות את התקנון בכל עת, בהתאם להחלטתה הבלעדית והיא תפרסם כל שינוי באתר. לגולש לא תהיה כל טענה, מכל סוג שהוא נגד החברה בגין שינוי בתקנון ובתנאי שהשינוי פורסם באתר.

20.   הגולש באתר מסכים מפורשות בגלישתו באתר שהרישומים המצויים אצל החברה המפעילה את האתר הם רשומה מוסדית כקבוע בפקודת הראיות (נוסח חדש), תשל"א-1971, והם יהיו ראיה מוחלטת לנכונות האמור בהם.

21.   החברה רשאית לפעול לאכיפת הוראות התקנון ולפעול בנסיבות בהן  יהיה לחברה חשש סביר להפרת התקנון ע"י גולש באתר, ו/או צד ג'.

22.   חל איסור מוחלט על גולש באתר להעתיק את התכנים באתר, לרבות העתקה, שכפול, הפצה, פרסום, או כל שימוש באמצעי אחר בתכנים המופיעים באתר.

23.   חל איסור מוחלט על פגיעה מכל סוג שהוא בזכויות צדדים שלישיים, ו/או בזכויות גולשים אחר באתר.

24.   חל איסור מוחלט על  העתקה, ו/או פרסום תמונות, ו/או פרסום סימנים מסחריים, ללא אישור מראש ובכתב מהחברה.

25.    במקרה של הפרה כאמור, החברה  רשאית לנקוט בכל הצעדים המשפטיים העומדים לרשותה נגד המפרים והגולש המפר את הזכויות הנ"ל, יישא בכל העלויות ובכל הנזקים בין הישירים ובין העקיפים שייגרמו בשל צעדים אלו, לרבות שכ"ט עו"ד בתוספת מע"מ כדין.

26.   יודגש שלחברה לא תהיה כל אחריות במקרה של הפרת זכויות כאמור לעיל והאחריות תחול באופן בלעדי ומלא על המפר.

27.   הגולש באתר מתחייב מפורשת למלא באתר פרטים נכונים. יודגש שמסירת פרטים שקריים מהווה עבירה פלילית ולחברה לא תהיה  כל אחריות מכל סוג שהוא. האחריות היחידה במקרה של מסירת פרטים שקריים תחול על המוסר.

28.   הגולשים באתר מתחייבים מפורשות שלא להשתמש בשפה, או בתוכן פוגעניים, בוטים, מגונים, בתוכן מעליב, ו/או משמיץ ו/או בתוכן העשוי להיות  לשון הרע, ו/או להפר הוראת חוק, ובמיוחד חוק הגנת הפרטיות. גולש שלא יקיים את הוראות סעיף זה, החברה תהיה רשאית לדרוש ממנו לפצות אותה באופן מיידי, בגין כל דרישה, טענה או פנייה שתופנה אליה מצד שלישי.

29.   יודגש שבנסיבות של הפרה כאמור לעיל, הגולש יהיה האחראי הבלעדי לתוצאות ההפרה ולחברה לא תהיה כל אחריות מכל סוג שהוא בגין ההפרה ולגולש לא תהיה כל טענה מכל סוג שהוא נגד החברה והוא יהיה מנוע מלתבוע את החברה בנושא זה.

30.   החברה רשאית לנקוט בכל האמצעים החוקיים העומדים לרשותה נגד גולשים שיפרו הוראות כל דין ו/או הוראות התקנון.

31.   החברה רשאית להסיר פרטי גולש מהאתר מפעילת האתר, במקרים הבאים, יודגש שרשימת המקרים אינה רשימה סגורה והחברה רשאית להסיר פרטי גולש מהאתר גם בנסיבות נוספות, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי:

31.1            הגולש  הפר הוראות חוק;

31.2            הגולש הפר תנאי מתנאי התקנון;

31.3            הגולש מסר פרטים מוטעים באתר;

31.4            הגולש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים בחברה, ו/או בצדדים הקשורים לחברה, ו/או בפעילות התקינה של האתר, ו/או של צד ג'.

32.   החברה מתחייבת לדאוג לתקינות פעילות האתר. החברה אינה מתחייבת שהגלישה באתר לא תופרע, ו/או תינתן כסדרה ללא הפסקות, ו/או תקלות, כולל תקלות חומרה, תוכנה, קווי תקשורת. החברה לא  תהיה אחראית לתקלות, ו/או שיבושים ברשת האינטרנט העולמית, ו/או בקווי בזק, ו/או בתשתית הוט. החברה לא תהיה אחראית בין במישרין ובין בעקיפין לכל בעיה טכנית המונעת מהגולש לגלוש באתר, ו/או ליצור קשר עם גולשים אחרים באתר.

33.    הגולש מצהיר מפורשות שהוא מסכים לכך שהשירות באתר ניתן ללא כל מצג, ו/ או התחייבות משתמעת, כמות שהוא .(AS IS). הגולש באתר מצהיר מפורשות שלא תהיה לו כל טענה, ו/או תביעה או דרישה כלפי מפעילת האתר בגין תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו.

34.   פרשנותו ואכיפת התקנון, ו/או כל סכסוך הקשור אליו ישירות, ו/או בעקיפין, יהיו בהתאם לחוקי מדינת ישראל בלבד, ויתבררו ככל שיהיה בכך צורך בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב בלבד.

תכני האתר וזכויות יוצרים

המידע המופיע באתר נועד להתייחסות כללית בלבד, מטרתו הינה לסייע להרחיב את בסיס הידע האישי של המשתמש ולאפשר לו לקבל אינפורמציה, בטרם פנייה למומחה, והוא אינו מהווה, בשום פנים ואופן, בין במישרין ובין בעקיפין, עצה ו/או יעוץ רפואי ו/או מקצועי ו/או חוות דעת רפואית ו/או מקצועית ו/או תחליף להסתייע במומחה. ייעוץ ינתן, ככל שינתן, אך ורק במסגרת פעילות המרכז ובאופן אישי.

בעצם השימוש באתר, המשתמשים מוותרים על כל תביעה, דרישה או טענה מכל סוג שהוא כלפי המרכז ו/או צוות הכותבים, העורכים והיועצים של האתר.

כל שימוש במידע או בתכנים המפורסמים באתר הינו באחריות  הבלעדית של המשתמש אשר נושא בסיכון המלא בכל הקשור אליהם. על המשתמש בתכני האתר לנהוג בזהירות מתאימה בהתאם למצבו הרפואי.

החברה ו/או מי מטעמה לא ישא בכל אחריות לכל נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד לגוף או לרכוש, בין אם ישיר או עקיף, שיגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי בגין השימוש במידע המוצג באתר, בין אם כחומר שיווקי, בין אם כחומר מקצועי, בין אם בגין קישורים שהוצבו באתר ובין אם מתוכן אחר.

אין לעשות כל שימוש ו/או הפקה חוזרת ו/או שיכפול ו/או הפצה ו/או סריקה ו/או הוצאה לאור ו/או העתקה ו/או הצגה בפומבי ו/או מסירה לצד שלישי ו/או העברה של המידע המפורסם באתר (בכל אמצעי שהוא, כולל אך לא רק, באמצעות דואר, פקס, דוא"ל, אינטרנט או אמצעים דיגיטאליים אחרים) ו/או פרסום המידע המופיע באתר באתרים אחרים ו/או בכל מקום ו/או מדיה אחרת ו/או כל שימוש אחר בכל חלק מהמידע ו/או הדפים ו/או התכנים ללא הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של החברה.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להוסיף ו/או להשמיט כל חומר מהחומרים המפורסמים באתר, לעדכנו ו/או לעצבו מחדש, להחליף את תכניו, מבנהו, השירותים המוענקים במסגרתו, היקפם וזמינותם, לרבות המחירים הכלולים באתר, והכל כראות עיניה ולפי שיקול דעתה הבלעדי, ללא כל הודעה מוקדמת וללא כל אחריות מצדה, לרבות סגירת האתר כליל ללא מתן כל הודעה מוקדמת – והכל מבלי שלמשתמש תהא דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כלפי החברה בגין שינויים אלו ו/או תקלות אשר עלולות להתרחש תוך כדי ביצועם.